طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان

طراحی بیرونی ساختمان به ظاهر نمای بیرونی ساختمان از جمله شکل، اندازه و مصالح به کار رفته در ساخت آن اشاره دارد. همچنین شامل هر گونه ویژگی معماری مانند پنجره ها، درها، بالکن ها و عناصر تزئینی است.

طراحی بیرونی ساختمان می تواند تاثیر زیادی بر زیبایی کلی آن و همچنین عملکرد و عملکرد آن داشته باشد. عواملی که ممکن است بر طراحی بیرونی ساختمان تأثیر بگذارند عبارتند از: آب و هوای محلی، کاربری مورد نظر ساختمان، محیط اطراف و ترجیحات شخصی طراح و ساکنان ساختمان.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید