نظارت ساختمان

نظارت ساختمان

نظارت ساختمان

نظارت ساختمان

  • بررسی تطابق عملیات اجرایی با نقشه های تایید شده شهرداری.
  • بررسی تطابق عملیات اجرایی با اصول فنی.
  • بررسی تطابق عملیات اجرایی طبق مقررات ملی و استانداردها .
  • بررسی اینکه آیا عملیات اجرایی با رعایت نکات ایمنی و مقررات آن انجام میگردد.
  • ارائه کمک ها و راهنمایی های فنی به مجری در موقع بروز اشکال در اجرا .
  • یاری کردن مهندس طراح در انجام هرگونه تغییرات در طرح اولیه در نقشه های مجدد.
  • تاکید بر تهیه نقشه های عین اجرا توسط مجری .
  • تهیه گزارش یا گزارشات جهت ارائه به سازمان های ذیربط حسب مورد و نیاز.
  • کنترل اینکه عوامل اجرایی و مجری دارای صلاحیت لازم هستند.
نظارت ساختمان

نظارت ساختمان

نظارت ساختمان صرفاً مربوط به رعایت نکات فنی در ساخت یا بنا خلاصه نمی‌شود بلکه برای انجام درست نظارت ساختمانی علاوه بر احاطه به نکات فنی نیاز است که ناظر ساختمان به آیین‌نامه‌های حقوقی، ایمنی و دیگر آیین‌نامه‌های فنی حوزه ساخت‌وساز مسلط باشد.

شروع کار یک ناظر از قبل از صدور مجوز برای یک ساختمان آغاز شده و مراحلی مثل نظارت بر تخریب بنای قبلی و همچنین نظارت بر گودبرداری و … تا اتمام کار را در برمی‌گیرد.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید